Privacy & cookies

1. Inleiding
Greko’s N.V., handelend onder Koraal Tabak Estates ("Koraal Tabak Estates") respecteert uw persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan Koraal Tabak Estates wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon. Gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn ook persoonsgegevens. Dit privacy- en cookiebeleid geeft uitvoering aan de verplichting, zoals vastgelegd in de AVG, om informatie te verstrekken aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Koraal Tabak Estates verwerkt.

In dit Privacy- en Cookiebeleid vindt u informatie over of, hoe en waarom Koraal Tabak Estates uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens Koraal Tabak Estates worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze evenementen bezoekt, onze website (www.koraaltabak.com) bezoekt of anderszins communiceert met, of in contact met Koraal Tabak Estates. Koraal Tabak Estates maakt bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk "cookies" genoemd). Koraal Tabak Estates informeert u in dit Privacy- en Cookiebeleid ook over wat cookies zijn, hoe Koraal Tabak Estates cookies gebruikt op onze website en hoe u deze cookies kunt beheren.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Koraal Tabak Estates over u?
Koraal Tabak Estates verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de aangevraagde dienstverlening of de persoonsgegevens die op (eigen) initiatief van betrokkene zijn verstrekt:

 • Basisgegevens, zoals uw geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats en geslacht, naam, functie, adres, KvK-nummer, BTW-nummer;
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoon- en faxnummer;
 • Gegevens die nodig zijn voor het verwerken van facturen, zoals uw bankrekeningnummer;
 • Statistieken van uw bezoek aan onze website, zoals gebruikt apparaat type, IP-adres en user-agent;
 • Gegevens met betrekking tot uw deelname aan evenementen en interesses;
 • Persoonsgegevens die we nodig hebben voor nalevingsdoeleinden;
 • Persoonsgegevens die aan Koraal Tabak Estates worden verstrekt tijdens het verlenen van diensten, waaronder mogelijk bijzondere categorieën gegevens;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons verstrekt.

Voornoemde persoonsgegevens worden door Koraal Tabak Estates verwerkt doordat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in verband met het verlenen van diensten zijn verkregen, door derden, waaronder wederpartijen, aan Koraal Tabak Estates bekend zijn gemaakt, of bekend werden via openbare bronnen.

3. Voor welke doeleinden verwerkt Koraal Tabak Estates uw persoonsgegevens?
Koraal Tabak Estates verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (waarvan er een of meer gelijktijdig van toepassing kunnen zijn):

reageren op uw vragen; gevraagde diensten en informatie verstrekken; uw ervaringen aanpassen tijdens het gebruik van onze Services; onderhoud en ontwikkeling van de Site en Koraal Tabak Estate producten en diensten; marketing- en communicatiedoeleinden zoals voor het uitvoeren van marketingonderzoek, direct marketing, geautomatiseerde marketing, om u te informeren over nieuwe functies, nieuwe producten of lanceringen en speciale promoties; bestellingen van producten en diensten afronden; levering van producten en diensten zoals voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Koraal Tabak Estates; voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u; de prestaties van onze producten en diensten beveiligen en verbeteren; u identificeren en mogelijk misbruik voorkomen en onderzoeken; voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn; om uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze wervingsdiensten of evenementen te behandelen; om een rechtsvordering en procedure tegen Koraal Tabak Estates en haar personeel vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; zakelijke ontwikkelingsactiviteiten; en voor statistische en analytische doeleinden.

4. Op welke basis gebruikt Koraal Tabak Estates uw persoonsgegevens?
Koraal Tabak Estates verwerkt uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgrondslagen, als volgt:

 • Toestemming: als we uw toestemming moeten vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunnen we een dergelijke verwerking uitvoeren op basis van uw toestemming. In dergelijke gevallen kunt u uw toestemming op elk moment intrekken zonder de rechtmatigheid van eerdere verwerking aan te tasten. Het verstrekken van uw toestemming is vrijwillig, maar we kunnen u mogelijk geen dienst leveren waarvoor we uw toestemming nodig hebben totdat we deze hebben verkregen.
 • Contractuitvoering: we kunnen uw persoonlijke gegevens zo nodig verwerken om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of deze uit te voeren of om stappen te ondernemen die door een contractpartij worden gevraagd voordat we een contract aangaan.
 • Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw persoonlijke gegevens zo nodig verwerken om te voldoen aan relevante wetten, regelgevende vereisten en om te reageren op wettige verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures.
 • Rechtmatige belangen: we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken als dat nodig is om onze rechtmatige belangen na te streven. In deze gevallen zullen we ervoor zorgen dat uw belangen niet zwaarder wegen dan onze rechtmatige belangen.

5. Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?
Koraal Tabak Estates kan uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derde partijen:

 • Als u toestemming hebt gegeven, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de derde partijen waarmee u heeft ingestemd, bijvoorbeeld wanneer u een derde toestemming geeft om contact met u op te nemen in verband met een dienst.
 • Aan onze dienstverleners, zakenpartners en aannemers die namens ons diensten verlenen of die wij gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met andere derden in het kader van de mogelijke verkoop of herstructurering van het bedrijf, en zullen die ontvangers instrueren dat ze de persoonlijke gegevens alleen mogen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.
 • Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten delen met een toezichthouder, bevoegde wetshandhavingsinstantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij om (i) de wet na te leven; (ii) de voorwaarden van een contract af te dwingen; en (iii) de rechten, eigendommen of veiligheid van Koraal Tabak Estate of anderen te beschermen.

Elke overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU / EER vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze internationale overdrachten van persoonsgegevens buiten de EU / EER zijn gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Met de derde partij die uw persoonsgegevens verwerkt namens en in opdracht van Koraal Tabak Estates wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij ook die derde gehouden is zich te houden aan de AVG. Door Koraal Tabak Estates ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn verantwoordelijk voor het naleven van de AVG voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

6. Bewaring en overdracht van uw persoonlijke gegevens
Koraal Tabak Estates bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in dit Privacy- en Cookiebeleid genoemde doeleinden te realiseren of op grond van wet- en regelgeving is vereist..

Koraal Tabak Estates hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Koraal Tabak Estates gebruik maakt van diensten van derden, zoals een IT-leverancier, zal Koraal Tabak Estates in een verwerkersovereenkomst afdoende beveiligingsmaatregelen opnemen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
De AVG en andere toepasselijke wetten voorzien in bepaalde rechten voor betrokkenen onder de daarin uiteengezette voorwaarden. U als betrokkene heeft specifiek de volgende rechten:

Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens; recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens; recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens; recht om bezwaar te maken of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen; recht op overdraagbaarheid van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen profilering; recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.

8.Cookies
Koraal Tabak Estates houdt gebruiksgegevens van de website(s) bij voor statistische doeleinden. De persoonsgegevens die via deze kanalen worden verzameld, zijn in principe anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, worden zogenaamde “cookies” gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website van Koraal Tabak Estates wordt geplaatst op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone. U kunt het gebruik van deze cookies op elk moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

9. Aanpassingsbeleid
Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2020.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2020.
Koraal Tabak Estates behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy- en Cookiebeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bij wijzigingen die de betrokken partijen in aanzienlijke mate kunnen treffen, zal Koraal Tabak Estates haar best doen om deze direct te informeren. Alle wijzigingen worden van kracht zodra het privacy- en cookiebeleid op de website is geplaatst. Daarom raadt Koraal Tabak Estates u aan om regelmatig onze website te raadplegen.

10. Contactgegevens
Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik van cookies, neem dan graag contact op met ons.